ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 

วันอังคารที่ ๒๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ  บพิตรพิมุข  จักรวรรดิ  กรุงเทพฯ  

36

   สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  

♦   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการพ.ศ. ๒๕๕๙ 

♦  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
    และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

♦  ข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ 

♦  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

ภาพกิจกรรม

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
DSCN2377DSCN2371DSCN2379
DSCN2381DSCN2385DSCN2400
DSCN2397DSCN240651258