ข่าวประชาสัมพันธ์

 

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙                  

          วันศุกร์ที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙   new_07  

  • ปฏิทินประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปี ๒๕๕๘  Download   new_07
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สัญจร 
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
โรงแรม อมารี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  new_07

ภาพกิจกรรม

                     การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
PR1_0664 PR1_0629      PR1_0665
PR1_0646 PR1_0674PR1_0647
PR1_0678PR1_0673PR1_0652