ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห้องคเชนทร์  

36

   สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  

♦   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการพ.ศ. ๒๕๕๙ 

♦  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
    และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

♦  ข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ 

♦  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

ภาพกิจกรรม

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

12427
1241912422
124251241412418
1242412425 12420